Home \ הסכם שימוש

הסכם שימוש

בננות Blogs ("האתר" או "בננות") מעמיד לרשותך מערכת מולטי-סייט wordpress לניהול מיני-אתר המכונה "בלוג". הסכם השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, והוא מתייחס לגברים ונשים כאחד. השימוש באתר, בתוכן ובשירותים כפוף להסכם השימוש המפורט להלן.

בטרם שימוש וגלישה באתר, כתיבה באתר וכל שימוש אחר, הנך מתבקש לקרוא את הסכם השימוש המפורט להלן, השימוש באתר ובתוכן כפוף להסכם השימוש המפורט להלן. הסכם השימוש מהווה הסכם מחייב בינך לבין בננות, מפעילת ובעלת האתר. זכותך להשתמש בשירותים אותה מעמידה לרשותך בננות כפופה לעמידה בתנאים המפורטים. במידה ולא תקיים את ההסכם המפורט, בננות תהיה רשאית לבטל את ההסכם ביניכם ולמנוע ממך שימוש במערכת ובשירותים המוצעים.

השירות העומד לרשותך

הינך רשאי להקים ולתחזק "בלוג" (מיני-אתר) במסגרת אתר בננות blogs. משאבי המערכת ייקבעו ויעודכנו על ידי בננות מעת לעת על פי יכולתה וראות עינה. השירותים שפורטו יסופקו לך ללא עלות. בננות תהיה רשאית לשלב ב"בלוג" שלך פרסומות ומסרים מסחריים, בננות ככל שניתן תפריד בין התכנים הפרסומיים לאלו שלך. יש לזכור שהשירות ניתן ללא עלות אך עם זאת קיימות הוצאות ועלויות תפעול ולכן בננות תשלב את התוכן הפרסומי הנ"ל. לא תהיה לך דרישה כספית מכל סוג שהוא בגין התוכן הפרסומי הנ"ל עבור בננות ולא תתערב או תסיר תכנים אלו.

נקודות כלליות

בננות blogs הינו חלק מאתר התוכן בננות ויתר האחרים אותה מפעילה החברה. הסכם שימוש זה בבננות blogs כולל את אישור הסכמתך לאתרי החברה ולמדיניות הפרטיות בבננות. במקרה של סתירה בין הסכימי השימוש באתרים, הסכם זה מהווה ההסכם הסופי. הסכם השימוש באתרי החברה עוסק במגבלות החלות עליך ואינם מתירים לך לפרסם את התוכן המפורט: פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג; תוכן פוגע או כזה המפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו "ב; תוכן שנועד לבצע קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO); תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את הפרטים האישיים שלהם או את הכתובת שלהם ואופן ההתקשרות איתם; תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוסים"), כולל תוכנות עוינות הידועות בשם סוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצא באלה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו; מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות דין, כולל ע"פי צווי איסור פרסום של בתי המשפט, כולל פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; מידע העלול להטעות צרכן או גולשים; מידע המנוגד לכללי השימוש הנהוגים באינטרנט או כאלה העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט ובמשתמשי בננות Blogs; מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
האיסורים המפורטים לא יחולו במידה שהתקבל אישור כתוב מבננות blogs וזאת מבלי לגרוע מהיעדר אחריות האתר כמפורט. אין לבצע באמצעות השירותים באתר פעולות המיועדות לשבש או להכביד או להפריע למערכות מחשב ותקשורת, כולל למחשבי ושרתי בננות.

העדר אחריות

אתה בלבד תשא בכל סוג של אחריות מלאה ובאופן בלעדי לכל תוכן שתפרסם בשירותים ולתוצאות שיגרמו ממנו. בננות blogs אינה יכולה לבדוק, ולא תבדוק, את התכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר מפרסמים. כמו כן, בננות blogs אינה יכולה לוודא את נכונותם, אמיתותם ודיוקם של פרסומים אלה.
בננות Blogs לא תשא באף סוג של אחריות לתוכן שתפרסם ותעדכן בבלוג שלך, לחוקיות/מהימנות/אמיתות/דיוק/שלמות התכנים כמו גם לקבצי מחשב שיצורפו אליו, אופן פעילותו של כל קובץ כזה, השפעתו על מחשבים וגולשים/קוראים/משתתפים אחרים וכל סוג של נזק/אבדן/אי נוחות/עוגמת נפש/פגיעה וכיוצא בזה תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגללו.

מחיקת תכנים

בננות blogs רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסום תוכן שפרסמת/העלית בבלוג שהינך מנהל, מכל סיבה שהיא. בננות blogs רשאית למחוק כל תוכן גם במידה ופורסם בעבר בבננות blogs ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בננות blogs תהיה רשאית למחוק תכנים, בין היתר, גם מסיבות טכניות, אם הוא או הדרך שפורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש שפירסמה; ואם הופנתה לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הסכם השימוש, הוראות החוק או מסיבות אחרות כלשהן. לתשומת לבך, כל תוכן שמסרת לפרסום יתכן שימחק אוטומטית בחלוף זמן מפרסומו לראשונה מכל סיבה שהיא. כמו כן, יש לציין כי תוכל למחוק "פוסטים" מהבלוג שלך באופן עצמאי, וכי שלד האתר שיוותר (שם האתר ושם המשתמש ועמוד ראשי של הבלוג שלך או כל עמוד אחר) יוסרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של בננות blogs וכי היא אינה מחויבת לעשות כן.

עדכונים ושינויים מכל סוג בשירותים

בננות blogs רשאית לשנות מעת לעת את סוג השירות, אופי השירות, סוג השירות, המראה, ההיקף והזמינות וכל דבר אחר הכרוך בשירות אותו היא מספקת מבלי צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה, ובעיקר עדכונים טכנולוגיים, עלולים להיות מלווים בתקלות ולעורר אי נוחות זמנית או מתמשכת מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בננות blogs בגין כל שינוי, עדכון או תקלות שיתרחשו.

ביטול השירות

בננות blogs רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירותים הניתנים בננות blogs הניתנים בלא תשלום, חלק מהם או בכללותם. עם הפסקת השירותים תחזיק בננות blogs את החומר המצוי בידיה למשך 14 יום נוספים ולאחר מכן תהיה רשאית למוחקם, מבלי לשמור גיבוי מכל סוג שהוא. בכל סוג של קריסה/מתקפת סייבר בננות blogs לא תהיה אחראית לנזק שיגרם לך.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את בננות blogs, מתנדביה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום בבננות blogs.

שונות

השירותים בבננות blogs אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. בננות blogs תשתדל לענות לפניותיך בשאלות טכניות שיופנו אליה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם אינה מתחייבת לעשות כן. כל הודעה שבננות blogs תבקש למסור לך לפי הסכם שימוש זה תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד למסור לבננות blogs את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך לבננות blogs תשלחה לדואר האלקטרוני blogs@bananot.co.il

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם השימוש בננות blogs ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

© כל הזכויות שמורות לבננות